Катедра „Вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести“

Направление „Вътрешни болести“

Учебна дейност:

Катедра „Вътрешни болести“ обучава студенти по медицина от ІІІ, ІV и V курс. Студентите от ІІІ курс изучават дисциплината „Пропедевтика на вътрешните болести“, а тези от ІV и V курс – „Вътрешни болести и терапия“. Лекциите по вътрешни болести се провеждат в изцяло нови и в обновени аудитории, снабдени с мултимедия. Лекторите са хабилитирани специалисти в различни области на вътрешната медицина от МБАЛ „Лозенец“, УМБАЛ „Софиямед“, „Сити Клиник“, „Токуда“. В тези бази се провеждат и практическите упражнения.

Преподавателите от катедра „Вътрешни болести“ провеждат обучение и на студенти от специалност „Медицинска сестра“ и на обучаващите се в специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

Началник на Клиниката по вътрешни болести е доц. д-р Велислава Димитрова – лекар с дългогодишен опит, специалист по вътрешни болести и гастроентерология, доктор по медицина. Доц. Димитрова е преподавател в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Завършва специалност „Медицина“ в Медицинска академия – София през 1981 година. Придобива клинични специалности „Вътрешни болести“ (1990), „Нефрология“ (1992) и „Клинична фармакология и терапия“ (2000), както и образователна и научна степен доктор (2005).

Клиничната кариера на доц. д-р Димитрова започва като участъков терапевт в Районната болница в Самоков през 1981 година. Следват повече от 27 години работа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София като интернист, нефролог и клиничен фармаколог и терапевт. Началник е на отделение „Нефрология“ и на отделение „Клинична фармакология и терапия“. От 2011 година работи в МБАЛ „Лозенец“ като лекар нефролог.

Придобива признати правоспособности за извършване на бъбречни биопсии под ехографски контрол и по ултразвукова диагностика в нефрологията; Доплерова ехография в нефрологията; абдоминална Доплерова ехография – второ ниво; конвенционална ехография и ехография на повърхностни структури. Притежава сертификати за преминати обучения по GCP, обучение за диабетно болни в Heinrich-Heine Universitaet, Дюселдорф, Германия и много други обучения.

Доц. д-р Димитрова има редица публикации в български и водещи международни списания с IF, участия с презентации и постери в национални и международни научни форуми. Участва и в написването на 5 учебника.

Доц. д-р Димитрова има клинични и научни интереси в областта на вътрешните болести, нефрологията, трансплантологията, клиничната фармакология и терапия, клиничните проучвания на нови лекарства и преподавателската дейност.

д-р Даниела Арабаджиева – нефролог

д-р Нонка Юрукова – гастроентериолог с докторска степен от 2019 г.

д-р Мария Радкова – кардиолог с докторска степен от 2019 г.

Направление „Фармакология и клинична фармакология“

Учебна дейност:

Преподаватели по фармакология и клинична фармакология са проф. д-р Димитър Терзииванов, дм, дмн и доц. д-р Иванка Атанасова, дм, които влизат в състава на Катедрата по вътрешни болести, фармакология и клинична фармакология, педиатрия, епидемиология, инфекциозни и кожни болести. Фармакология се преподава на студентите медици от ІІІ курс, а клинична фармакология – на студентите медици от V курс. Фармакология изучават и студентите по специалностите „Медицинска сестра“ и „Медицински рехабилитатор-ерготерапевт“. Лекционните курсове и практическите упражнения за съответните специалности са съобразени с единните държавни изисквания и отразяват техните специфични характеристики. Цел на обучението по фармакология е студентите да получат съвременна теоретична и практическа подготовка, необходима за професионалното им реализиране в различните медицински специалности. Лекционният курс специално акцентира върху клиничната значимост на проблема за нежеланите лекарствени реакции и профила на безопасност на лекарствата.

Цел на обучението по клинична фармакология е студентите медици да получат минималния методичен инструментариум, който да им служи като методична база за провеждане на индивидуализирана, безопасна и рационална фармакотерапия, основана на доказателства.

Академичен състав:

Проф. д-р Димитър Н. Терзииванов, дм, дмн е дипломиран магистър по медицина. Придобити научни степени доктор по фармакология от Карловия университет, ЧАН, Прага, и доктор на медицинските науки. Преминава през всички академични звания до професор в МФ, МУ- София. Въвежда и развива новата за страната научно-приложна дисциплина популационна фармакокинетика и е пионер в прилагането на популационния фармакокинетичен анализ при лекарственото фенотипизиране.

Член е на Editorial Advisory Board на Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics и главен редактор на Journal of Clinical Medicine. Председател е на дружеството по Клинична фармакология и терапия и член на Съвета на Европейската асоциация по клинична фармакология и терапия.

От 2010 проф. Терзииванов основава и ръководи университетския курс по фармакология и клинична фармакология в МБАЛ „Лозенец“, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор и съавтор е в над 180 рецензирани публикации, книги и учебници за студенти по медицина и фармация. Гост-лектор в европейски университети. Научен ръководител е на 2 докторанти и на над 25 специализанти, 2 от които хабилитирани като доценти. Проф. Терзииванов е рецензент на престижни международни списания, на дисертационни трудове и на конкурси за доцент и професор. Ръководил е курсове по СДО в МУ и уъркшопове с Prof. Roger W. Jelliffe, M.D., Director, LAP, USC, LA.

Доц. д-р Иванка Н. Атанасова, дм е дипломиран магистър по медицина. Притежава научна степен доктор по фармакология и научна длъжност доцент. Работила е като ръководител на научноизследователска секция във фармацевтичната индустрия, където е разработвала и реализирала проекти за предклинични и клинични проучвания на лекарства, и като директор на Дирекция „Разрешаване на лекарствените продукти“ в Изпълнителната агенция по лекарствата. Била е и представител на България в Координационната група по взаимно признаване и децентрализирани процедури за разрешаване на лекарствата (CMDh) в Европейската агенция по лекарствата (EMA), Лондон. Доц. Атанасова е член е на Редакционната колегия на списание Journal of Clinical Medicine. Секретар е на Дружеството по клинична фармакология и терапия и член на Съвета на Европейската асоциация по клинична фармакология и терапия. От 2011 преподава в университетския курс по фармакология и клинична фармакология в МБАЛ „Лозенец“, МФ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор и съавтор е в над 50 рецензирани публикации, книги и учебници за студенти по медицина и фармация.

Гл. ас. д-р Павлина Гатева

Доц. Анри Аструг

ас. д-р Карина Благоева

ас. д-р Джем Фърънджъ

Направление „Педиатрия“

Учебна дейност:

В Секцията (Клиниката) по педиатрия се провежда обучение по педиатрия (лекционен курс и практически упражнения) на студенти по медицина V курс – два семестъра, медицински рехабилитатори и ерготерапевти и ІІ курс – един семестър, и медицинска сестра ІІ курс – един семестър.

Академичен състав:

ЛЕКТОРИ

Доц. Йорданка Узунова, дм – зам.-декан на Медицински факултет

Доц. Росица Митрова, дм – хоноруван преподавател

  • Доц. Анатоли Найденов, дм

ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО ПЕДИАТРИЯ

  • Д-р Десислава Христова
  • Д-р Юри Фандъков
  • Д-р Елена Луканова
  • Д-р Елисавета Станкова
  • Д-р Андрей Гончаров

Следдипломно обучение:

От 2008 г. се организират два пъти годишно (май и октомври) курсове с педиатри и обучаващи се по педиатрия от цялата страна върху актуални проблеми в педиатрията и за спешни проблеми в педиатрията (за педиатри и ОПЛ). През март 2010 г. се проведе и курс за завеждащ отделение по педиатрия. В последния курс през октомври 2011 г. имаше над 100 участници (само външните участници). През 2012 г. в края на май и началото на юни ще се състои курс „Спешни състояния в медицината за интернисти, педиатри, ОПЛ, кардиолози, интензисти“. Програмата на тези курсове е за клинични проблеми – лекции и клинични случаи, презентации, които няма да се повтарят, освен ако е налице изричното настояване на участниците в курсовете. По-голямата част от тези колеги са редовни участници още от октомври 2008 г.

Направление „Кожни болести“

Доц. д-р Кирил Праматаров, дм

Направление „Епидемиология“

Доц. д-р Ива Христова, дм; Доц. д-р Искра Райнова, дмн; Проф. д-р Кантарджиев, дмн

Доц. д-р Шаламанов, Доц. д-р Монев, Д-р Иван Богданов

Направление „Инфекциозни болести“

Проф. д-р Майда Тихолова, дмн

Д-р Петър Петров, Д-р Яна Аксентиева