Съобщения

Покана за избор на независим регистриран одитор

27 October 2020

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА   П О К А Н А от МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: 205967328, представлявано от проф. д-р Любомир Спасов, д. м., в качеството си на Изпълнителен директор   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с избор на ... »

Отваряне на ценови предложения

26 October 2020

На 29.10.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология".... »


Отваряне на ценови предложения

15 September 2020

На 18.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“.... »

Отваряне на ценови предложения

09 September 2020

На 15.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: ... »


Отваряне на ценови предложения

01 September 2020

На 08.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“.... »

Отваряне на ценови предложения

28 July 2020

На 31.07.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок“.... »