Съобщения

Покана за избор на независим регистриран одитор

30 September 2021

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

П О К А Н А

от

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с адрес: гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1, ЕИК: 205967328,
представлявано от Доц. д-р Радосвет Горнев, д. м., - Изпълнителен директор

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с избор на независим регистриран одитор, който да бъде предложен на едноличния собственик на капитала – министъра на здравеопазването за лице, което да окаже методическа помощ при изготвяне на годишните финансови отчети за 2021 г. и да извърши проверка и заверка на:

 1. Годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2021 г. /индивидуален отчет на дружеството/;
 2. Годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД за финансовата 2021 г. /индивидуален отчет на дружеството/;
 3. Консолидиран финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД  за финансовата 2021 г. /на група/.

/*Забележка: за т.2 страна по договора – Възложител ще бъде Медицински център „Лозенец“  ЕООД/

ВИ КАНИМ, в срок до15.10.2021 г. /петък/ включително, до 16:30 часа да представите в деловодството на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1,  вашата оферта в надписана и запечатана в непрозрачна опаковка, която следва да съдържа:

 1. Кратко представяне на изпълнителя, включително професионален опит;
 2. Ясно и недвусмислено ценово предложение, в което следва да се представи кратко описание и обхват на предлаганата услуга, одиторски процедури за проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г., съгласно Международните одиторски стандарти и Закона за независимия финансов одит.
 •                      Изисквания към изпълнителя:

1. Да притежава диплома за правоспособност на дипломиран експерт- счетоводител;

2. Да e вписан в регистър ИДЕС;

3. Да притежава опит за последните 3 /три/ години, до датата на представяне на офертата, свързана с изпълнение на услугата с предмет еднакъв или сходен с този на предмета на отправената покана.

 •                      Кандидатите следва да представят и следните документи като доказателство за възможността да изпълни поръчката:
 1.       Списък на основните договори за поръчка с предмет „Независим финансов одит“, изпълнени през последните 3 /три/ години;
 2.       Документ, удостоверяващ образование и професионална квалификация на кандидата;
 3.       Кратка биографична справка;
 4.       Предложение за изпълнение на поръчката- работна програма, срок за заверка, брой работни часове за текущи консултации и срок на валидност на предложението.
 5.       Декларация за отсъствие на обстоятелство по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП;
 6.       Ценово предложение, което да е поставено в отделен запечатен плик;

Критерий за възлагане:

 

Изборът за независим регистриран одитор ще се осъществи въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“.

 

Срокове на изпълнение:

 • До 15.03. 2022г. за годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“  ЕАД;
 • До 22.03.2022г. за годишен финансов отчет на Медицински център „Лозенец“ ЕООД;
 • До 15.04. 2022г. за консолидирания годишен финансов отчет на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Място на изпълнение:

Административната сграда МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1, където се намират всички необходими документи.

Начин на плащане:

Плащането ще се извърши по банков път, по следния начин:

 •          30 % авансово в срок до 5 работни дни след подписване на договора;
 •          50 % при подписване на доклад;
 •          Остатъка от 20 %  при приключване на заверката.