Съобщения

Отваряне на ценови предложения

15 September 2020

На 18.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“.