Съобщения

Отваряне на ценови предложения

01 September 2020

На 08.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за кръвно-газов анализатор Modular Pro/ЕSHWEILER за Клинична лаборатория“.