Управление и екип

Велислава Димитрова Димитрова

доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова

Доц. д-р Велислава Димитрова Димитрова завършва специалност Медицина в Медицинска академия – София през 1981 година. Придобива клинични специалности „Вътрешни болести“ (1990), „Нефрология“ (1992) и „Клинична фармакология и терапия“ (2000), както и образователна и научна степен доктор (2005).

Клиничната кариера на доц. д-р Димитрова започва като участъков терапевт в Районна болница – Самоков през 1981 година. Следват повече от 27 години работа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в София като интернист, нефролог и клиничен фармаколог и терапевт. Началник е на отделение „Нефрология“ и на отделение „Клинична фармакология и терапия“. От 2011 година работи в Болница „Лозенец“ като лекар нефролог.

Придобива признати правоспособности за извършване на бъбречни биопсии под ехографски контрол и по Ултразвукова диагностика в нефрологията; Доплерова ехография в нефрологията; Абдоминална Доплерова ехография – второ ниво; Конвенционална ехография и ехография на повърхностни структури. Притежава сертификати за преминати обучения по GCP, обучение за диабетно болни в Heinrich-Heine Universitaet, Дюселдорф, Германия, и редица други обучения.

Паралелно с клиничното развитие, върви и кариерата на доц. д-р Димитрова в академичната сфера. От 1985 година тя е асистент по вътрешни болести и клинична фармакология в Клиника по терапия на вътрешните болести и клинична фармакология към Президиума на МА в София. До 2011 г. е главен асистент към Медицински факултет на Медицински университет – София.

Преподавател по вътрешни болести, нефрология и клинична фармакология и терапия към Медицински факултет на Медицински университет – София до 2011 г. Доц. Димитрова е клиничен изследовател в много клинични проучвания на лекарствени продукти при болни и здрави доброволци (фаза I-III; клинични проучвания за биоеквивалентност). Дългогодишен председател е на Комисията по етика в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

От 2011 г. е главен асистент към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2015 г. е доцент по вътрешни болести и нефрология към Медицински факултет (МФ) на СУ „Св. Климент Охридски“. Преподавател е по вътрешни болести и нефрология към МФ на СУ. От 2015 г. е началник на Клиника по нефрология в МБАЛ „Лозенец“. Освен в диагностичната и лечебна нефрологична дейност в нефрологичния кабинет, в клиниката и болницата, доц. Димитрова участва и в подбора на реципиенти за бъбречни трансплантации от трупен и жив донор. Участва в наблюдението и лечението на бъбречно трансплантираните болни. Член е на Комисията по етика.

Доц. д-р Димитрова има редица публикации в български и водещи международни списания с IF, участия с презентации и постери в национални и международни научни форуми, както и участва в написването на 5 учебника.

Член е на Български лекарски съюз; Научно-медицинско дружество по нефрология, диализа и трансплантация в България; EDTA, International Society of Nephrology; Дружество по клинична фармакология и терапия – България; БАКП (Българска асоциация за клинични проучвания); Българска асоциация по ултразвук в медицината – БАУМ.

Доц. д-р Димитрова има клинични и научни интереси в областта на вътрешните болести, нефрологията, трансплантологията, клиничната фармакология и терапия, клиничните проучвания на нови лекарства и преподавателската дейност.

» Всички специалисти