Управление и екип

Искра Такева

доц. д-р Искра Такева

Доц. д-р Искра Димитрова Такева, дм завършва медицина в Медицински университет – София. Специалист е по Физикална и рехабилитационна медицина със стаж по специалността повече от 20 години. Професионалната си дейност започва през 1998 г. като лекар в Клиника по физикална и рехабилитационна медицина на УМБАЛ „Св.Анна”, а след това в ОФРМ на МБАЛ „Доверие” АД, София.

През 2002 г. придобива професионална квалификация „Здравен мениджмънт”. Има завършени курсове по Лазертерапия, Мануална медицина (постизометрична релаксация, мануална диагностика и мануална терапия), GUNA терапия, работа с апарати за ударно-вълнова терапия и високоинтензивна лазерна терапия.

От 2015 г. и по настоящем доц. д-р Искра Такева е началник на Отделението по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. През 2016 г. защитава докторантура за придобиване на образователна и научна степен доктор по медицина. От 2018 г. заема академичната длъжност доцент. Преподавател е на студенти медици, медицински сестри и рехабилитатори – ерготерапевти в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, ръководител на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”. Ръководител е на специализанти и участва в държавни изпити за придобиване на специалност по Физикална и рехабилитационна медицина.

Доц. д-р Искра Такева проявява интерес към кардиорехабилитацията, неврорехабилитацията, рехабилитaцията при ортопедични и хирургични пациенти, като е автор на редица публикации в специализирани списания. Извършва научно-изследователска дейност в областта на физиотерапията и рехабилитацията в трансплантологията и прилага практически подходи при транспланатирани пациенти, включително и деца. Член е на редакционни колегии в научни издания.

» Всички специалисти