Следдипломно обучение

» Обща информация

МБАЛ „Лозенец“ ЕАД е акредитирана и провежда следдипломно обучение на:

1. Магистър-лекари за придобиване на специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Вътрешни болести
 • Гастроентерология
 • Кардиология
 • Кардиохирургия
 • Клинична лаборатория
 • Микробиология
 • Нефрология
 • Образна диагностика
 • Обща и клинична патология
 • Ортопедия и травматология
 • Педиатрия
 • Съдова хирургия
 • Съдебна медицина
 • Урология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Хирургия
 • Очни болести
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Медицинска генетика
 • Клинична имунология

2. Лица с висше немедицинско образование (биолози, биохимици, молекулярни биолози и биотехнолози) за придобиване на специалност „Лабораторна имунология“

3. Лица с професионална квалификация по медицинска професия от професионалното направление „Здравни грижи“ за придобиване на специалности:

 • Анестезиология и интензивни грижи
 • Операционна и превързочна техника
 • Болнична хигиена (превенция и контрол на инфекции)
 • Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообръщение

На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД

О Б Я В Я В А

1 свободно място за длъжността „лекар, специализант по кардиология“

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят следните документи:

 • Заявление за кандидатстване – свободен текст

 • Автобиография – европейски формуляр

 • Мотивационно писмо

 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и приложението към нея – ксерокопие, заверено с гриф „Вярно с оригиала“ и подпис

 • Свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването (ако има такава)

 • Удостоверение за членство в БЛС

Документите се представят в Деловодството на болницата в срок до 16.30 ч. на 15.02.2021 г.

Класирането ще се извърши по документи и събеседване.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на събеседването.

За допълнителна справка и информация: тел. 02/9607 489, 02/9607 775


На основание на чл.17 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД

О Б Я В Я В А

 • 2 свободни места за длъжността „лекар, специализант по образна диагностика“
 • 2 свободни места за длъжността „лекар, специализант по ортопедия и травматология“
 • 1 свободно място за длъжността „лекар, специализант по кардиохирургия“

Изисквания към кандидатите:

Кандидатите следва да представят следните документи:

 • Заявление за кандидатстване – свободен текст
 • Автобиография – европейски формуляр
 • Мотивационно писмо
 • Диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и приложението към нея – ксерокопие, заверено с гриф „Вярно с оригиала“ и подпис
 • Свидетелство за придобита специалност в системата на здравеопазването(ако има такава)
 • Удостоверение за членство в БЛС.

Документите се представят в Деловодството на болницата в срок до 16.30 ч. на 09.09.2020 г.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и часа на провеждане на събеседването.

За допълнителна справка и информация: тел. 02/9607 489, 02/9607 775.


» Архив