Новини

Обява "експерт връзки с обществеността" /PR/

11 October 2021

МБАЛ „ЛОЗЕНЕЦ“ ЕАД търси да назначи „експерт, връзки с обществеността“ /PR/.

 

Кратко описание на длъжността:

   Организира и осъществява контакти с обществеността и медиите, в съответствие с комуникационната политика на болницата; Отговаря за поддържането и развитието на основните канали на комуникация на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД: електронна страница, Фейсбук страница, печатни и електронни медии и др.; Изготвя прессъобщения, слова, приветствия и опорни точки за публични изяви на изпълнителния директор или други служители от екипа на болницата; Извършва мониторинг на печатните, електронните и интернет медии; Съвместна работа с Ръководството на болницата за насрочване, организиране и провеждане на специални събития - срещи с ключови заинтересовани страни, конференции, презентации, церемонии и др.; Планира и изпълнява PR кампании с цел  информиране на обществото за целите и постиженията на болницата; Организира и координира процесите по изработване на проекти за брошури, реклами, аудио-визуални продукти, интернет информация, презентации и др.

 

Изисквания към кандидатите:

  1.       Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ ;
  2.       Придобита специалност – „Връзки с обществеността“, „Публична администрация“, „Маркетинг и реклама“, „Мениджмънт“, „Журналистика“ или друга, съотносима към длъжността, за която се кандидатства;
  3.       Професионален опит – минимум 2 години опит в областта на връзките с обществеността, публичните комуникации, журналистиката;
  4.       Езикова квалификация – отлично владеене на английски език;
  5.       Компютърни умения – Microsoft office, Internet – отлично владеене

 

 Необходими документи за кандидатстване:

  1.       Автобиография – европейски формат;
  2.       Копие на документ за придобито висше образование;
  3.       Копие на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит – ксерокопие на трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ;
  4.       Мотивационно писмо

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани по телефона за датата, часа и мястото за провеждане на събеседването.

Документите се подават всеки работен ден от 09.00 ч. до 18.00 ч. на адрес: гр. София, ул. “Козяк“ №1, МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, Административна сграда, Отдел „Човешки ресурси“ или на имейл dpencheva@lozenetz-hospital.bg в срок до 22.10.2021г. Задължително се посочва телефон за връзка.