Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“

Адрес:
гр. София 1407, МБАЛ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет 
тел. 960 7414 (Деканат)

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен магистър от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по 6 задължителни учебни дисциплини:

  • Хигиена и екология (VI и VII семестър)
  • Нервни болести (VII и VIII семестър)
  • Психиатрия (IХ семестър)
  • Физиотерапия и рехабилитация (VII семестър)
  • Медицинска етика (II семестър)
  • Медицина на бедствените ситуации (III семестър)
  • Социална медицина

Преподавателите от катедрата участват в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен бакалавър от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по 21 задължителни учебни дисциплини: две дисциплини по модула „Философия и въведение на сестринските грижи. Теоретични и практически основи“ (І и II семестър) и 19 дисциплини по модула „Практически основи на сестринските грижи“ при различни заболявания (от ІII до VI семестър).

Обучават се студенти по професионалното направление „Обществено здраве“, специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър по 10 задължителни учебни дисциплини, разпределени от І до VII семестър.

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Предлагат се избираеми и факултативни курсове.

Академичният състав на катедрата участва в авторски колективи на учебници за студенти и специализанти по посочените направления. Хабилитираните преподаватели са научни ръководители и рецензенти на успешно защитени кандидатски дисертации и дипломни работи. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на различни медицински факултети в страната и чужбина и участва в организирането на национални и международни обучителни курсове по съответните медицински направления.

Направление „Физиотерапия и рехабилитация“

Съвременни аспекти на физикалната медицина и рехабилитация при социално значими заболявания.

Доц. д-р Искра Димитрова Такева, дм – доцент по физикална и рехабилитационна медицина- ръководител на катедрата
е-mail: i_takeva@gmail.com

Доц. д-р Искра Такева е специалист по физикална и рехабилитационна медицина със стаж по специалността повече от 20 години. Началник е на Клиниката по физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД.

Преподавателската ѝ дейност стартира през 2009 г. в Медицински колежЙорданка Филаретовакъм Медицински университет – София. От 2015 г. е преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Ръководител е на специалност „Рехабилитатор-ерготерапевт“, като провежда обучението на студентите по предметите кинезиология, патокинезиология, мануално-мускулно тестуване и физикална терапия и държавните им изпити. Доц. Такева преподава физикална и рехабилитационна медицина и на студентите от специалност „Медицина“, на български и английски, и на студентите от специалност „Медицинска сестра“.

Тя е ръководител на специализанти и участва в комисия на държавен изпит за придобиване на специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“. Член е на редакционни колегии в научни издания.

Направление „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

ас. Анна Малинова – асистент по физикална и рехабилитационна медицина
е-mail: anna_malinova@abv.bg

ас. Теодора Радева – асистент по физикална и рехабилитационна медицина
е-mail: radeva_teodora@abv.bg

Направление „Здравни грижи“

Доц. Диана Кръстева Георгиева, дм – доцент по здравни грижи – зам.-декан по Учебната част за ОКС „Бакалавър“
е-mail: dkg@mail.bg

Доц. Лилия Василева Перусанова, дм – доцент по здравни грижи
е-mail: liliperusanova@abv.bg

Гл. ас. Анета Рашева – гл. асистент по здравни грижи
е-mail: anirasheva@abv.bg

Ас. Цанка Маринова – асистент по здравни грижи
е-mail: marinovacani@gmail.com

Направление „Нервни болести“

Доц. д-р Велина Гергелчева, дм – доцент по неврология
е-mail: janigerzah@abv.bg

Направление „Превантивна медицина и обществено здраве“

Проф. д-р Людмила Бориславова Иванова, дм – професор по хранене и диететика
е-mail: lbivanova@yahoo.co.uk

Гл. ас. д-р Албена Костова Въткова, дм – главен асистент
е-mail: hariomabby@abv.bg

Гл. ас. д-р Росица Попова, дм – главен асистент
е-mail: rosica1702@yahoo.com

Проф. д-р Миладин Апостолов, дм – професор по медицинска етика и деонтология

Доц. д-р Колечка Шопова, дм – доцент по социална медицина
е-mail: kolechka@abv.bg

Направление  „Психиатрия“: Биопсихосоциални подходи при психични заболявания

Проф. д-р Петър Маринов, дм – професор по психиатрия
е-mail: petmarinov@yahoo.com