Неинвазивна (безиглена) мезотерапия (NNM)

Честота и история

Approximately 90% of all women have some degree of cellulite, primarily in the areas of greatest fat deposition (hips, thighs, buttock, abdomen, posterior arms and back). Приблизително 90% от жените имат някаква степен на целулит, предимно в областите с най-голямо отлагане на мазнини (бедрата, седалището, корема, ръцете и задната част на гърба). Most people who suffer from this harmless condition would choose to have it treated if the treatment were simple, painless and inexpensive. Повечето хора, които страдат от това „безвреднo“ състояние се решават да го лекуват, ако лечението е просто, безболезнено и евтино.Sadly, as mentioned above, diet and exercise alone rarely clear the condition and invasive surgery such as liposuction can actually make it worse! За съжаление само диета и упражнения рядко помагат. Болезнена и не винаги с добър ефект е инвазивната хирургия като например липосукцията. Numerous thigh creams, massagers, vibrators, botanical wraps, have been tried in the past, all with virtually insignificant long term benefits.Многобройни кремове, масажи, „ботанически тайни“ са с незадоволителен и краткотраен ефект.For years women have looked for the Holy Grail of a fat melting procedure, only to be disappointed by each new passing fad that fails to produce the desired results. През годините жените непрестанно търсят „Светия Граал“ за топене на мазнини и избавяне от целулита само за да бъдат разочаровани от всяка нова прищявка, която не води до желаните резултати. Understandably, skepticism about a successful treatment is very high. Разбираемо е съществуването на висока доза скептицизъм за успешно лечение.

Традиционна мезотерапия

Developed in France over 50 years ago, Mesotherapy has been successful in body shaping, cellulite reduction and skin rejuvenation . Методът е разработен във Франция преди 50 години. Мезотерапията бе успешна в оформяне на тялото, намаляване на целулита, за подмладяване на кожата. The limitation of the growth of Mesotherapy has been the pain and side effects due to the needle delivery process. Ограничаването на приложението на мезотерапията настъпва поради болка и нежелани реакции, дължащи се на инжектирането. Using needles, the abandonment rate is estimated as high as 80-90%.Използването на игли води до отпадане на пациенти – в някои случаи до 80-90%, пThis is directly attributable to the pain and discomfort experienced by patients.оради болката и неудобствата, изпитвани от тях. Additionally, recovery time between treatments limited the success. Освен това времето за възстановяване след процедура е дълго и създава дискомфорт. Често са необходими до две, три седмици. Patients often needed two to three weeks before attempting another treatment. This painful procedure of needle Mesotherapy also limited the size of treatment area.

NNM (неиглена, неинвазивна, мезотерапия)

No Needle Mesotheraphy is a new technique without pain and without bruising. Без игла. Мезотерапията е нова техника, без болки и без синини.

  • No Needle Mesotherapy removes the barriers that needle Mesotherapy created. Безиглената мезотерапия премахва бариерите, които създаде иглената мезотерапия.
  • Patients with a low pain threshold can now receive Mesotherapy Пациенти с нисък праг на болка вече могат да ползват мезотерапия (NNM)
  • Patients can shorten time between treatments – enhancing the effectiveness Пациентите могат да скъсят времето между процедурите – за повишаване на ефективността
  • Larger areas can be treated Могат да бъдат лекувани по-големи области
  • Patients can return to normal activities sooner Пациентите могат да се върнат към обичайните си дейности веднага.

DermaWave неинвазивна мезотерапия

DermaWave No Needle Mesotherapy is a new device and technique to relieve the congested areas characterized as cellulite deposits without pain and without bruising. DermaWave безиглена (неинвазивна) Мезотерапия е ново устройство и техника за облекчаване на претоварените зони, характеризиращи се като клетъчни депа – без болка и без синини. A very low energy laser and a sequence of specialized electrical currents are used in combination with a smooth, plastic disk that is gently rubbed in a rotary motion over the treatment area for about 20 minutes, repeated weekly. Много ниска енергия лазерни и поредица от специализиран електрически ток се използват в комбинация с гладък, пластмасов диск, който леко ги втрива с въртеливо движение по третираната зона за около 20 минути. Повтаря се всяка седмица. The only sensation is a very mild tingling. Единственото усещане е много леко изтръпване. NO pain, NO needles. Няма болка, без игли и без синини и натъртвания. Patients can resume normal activities immediately afterwards and can exercise and wear a bathing suit. Пациентите могат да възстановят нормалната си дейност веднага след процедурата.8-10 treatments are suggested and then bi-monthly touchups to maintain the benefit. 8-10 терапии са напълно достатъчни.

Цялостният подход

As a more complete approach to the cellulite problem, we do encourage patients to continue (or start) an exercise program and follow a sensible diet. В цялостния подход за по-добри резултати е добре съчетаването с двигателна програма – спорт два пъти седмично и хранителен режим. Лечението е безопасно и може да се използва от почти всички.Crash dieting and starvation are not necessarily and may be undesirable.The body has numerous compensatory changes it can make to offset any of your sudden food intake changes. Treatment is safe and can be used on almost anyone.There are no internal effects. Pregnancy, severe diabetes, and certain significant medical disorders are contraindications to treatment.Бременност, тежък диабет и някои значителни заболявания са медицински противопоказания за терапията.Extreme obesity, while not an absolute contraindication, may represent a unique metabolic state and not likely to respond effectively to treatment.