Катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“

Адрес:
гр. София 1407, МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет
тел.: 8161329; 8161247; 8161613

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен магистър от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по четири задължителни учебни дисциплини:

 • Химия (І семестър)
 • Биохимия (II и III семестър)
 • Физиология  на човека (III и IV семестър)
 • Патофизиология (V и VI семестър)

Преподаватели от катедрата участват и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен бакалавър от професионално направление „Здравни грижи“.  Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • Физиология и патофизиология на човека (I семестър)
 • Клинична лаборатория, биохимия и имунология (VI семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за образователно-квалификационна степен бакалавър от професионално направление „Обществено здраве“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • Физиология на човека (III семестър)
 • Патофизиология (VI семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Катедрата поддържа активно сътрудничество със сродни научно-преподавателски звена в страната и чужбина.

Академичен състав:

 • Проф. Иво Коцев Грабчев, дхн – професор по органична химия
 • Доц. Юлияна Иванова–Тумбева, дх – доцент по химия
 • Гл. ас. Иван Минков, дх – главен асистент по химия
 • Проф. Eлена Джамбазова, дм – професор по физиология
 • Гл. ас. д-р Борислав Асенов –  главен асистент по физиология
 • Гл. ас. д-р Даниела Пехливанова –  главен асистент по физиология
 • Доц. д-р Палмена Ангелова, дп – доцент по патофизиология
 • Гл. ас. д-р Петър Райчев – главен асистент по физиология
 • Гл. ас. д-р Емилия Латева –  главен асистент по патофизиология
 • Доц. Албена Йорданова, дб –  доцент по биохимия, ръководител на катедрата
 • Гл. ас. Ася Цанова, дб – главен асистент по биохимия
 • Гл. ас. Вишня Стоянова, дб - главен асистент по биохимия
 • Ас. Емилия К. Стоименова –  асистент по биохимия

Научноизследователски направления:

Направление  „Химия и биохимия“

Сензорни системи за бързо откриване на биологично важни метални йони. Антимикробни  и антигъбични продукти.

Проф. Иво Коцев Грабчев, дх – професор по органична химия
е-mail: grabchev@mail.bg

Проф. Иво Коцев Грабчев, дх,дхн е ръководител на катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ и на секция „Химия и биохимия“.  Доцент е по химия на високомолекулните съединения, Институт по полимери, БАН (2001 г.), и по органична химия (2010 г.), катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“. От 2012 г. е професор по органична химия  към същата катедра. Научните му интереси са в областта на синтеза и изследването на флуоресцентни органични вещества (ниско- и високомолекулни, дендримери), биологична активност (биологично важни метални йони, антибактериалнa и антигъбичнa), молекулни устройства със сензорни свойства, абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия, тънки филми и течни кристали. Проф. Грабчев има над 130 публикации в специализирани научни списания. Участник е в 18 български и международни научни проекта, в 13 от тях като научен ръководител. Член е на Управителния комитет на европейските научни програми COST TD0807 „Дендримерите в биомедицинските приложения“ и на COST TD1102 „Фотосинтетични протеини за технологично приложение: биосензори и биочипове“.

Доц. Юлияна Иванова–Тумбева, дх

Доц. д-р Юлияна Милкова Иванова–Тумбева е доцент по химия в катедра  „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Реализирала е постдокторска специализация – Department of Surgery, Faculty of Medicine, University of Pittsburg, USA (2002-2004) – и е била DAAD стипендиант, International Graduate School, Zittau, Germany (от 1999 до 2000 г.). Автор и съавтор е на 20 научни публикации в областта на аналитичната химия. Научните интереси на гл. ас. Тумбева са свързани с биоаналитична химия, биокоординационна химия, влияние на металите и техните съединения върху жизненоважни биологични функции, терапия с хелатни агенти; оксидативен стрес.

Гл. ас. Иван Минков

Гл. ас. д-р Иван Любомиров Минков е главен асистент в катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“. Магистър е по биотехнология от Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а от 2005 г. е доктор по физикохимия, Катедра по физикохимия, Химически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, и доктор по фармакология, Факултет по фармация на Университет на Анже, Франция. Гл. ас. Минков има 11 научни публикации, а научните му интереси са свързани с монослоеве; нанодисперсии; повърхностни ензимни реакции.

Гл. ас. Ася Свиленова Цанова еглавен асистент по биохимия, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология. През 2003 г. завършва бакалавър по молекулярна биология в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, а през 2005 г. придобива магистърска степен по молекулярна биология, специалност „Физиология на растенията“, в същия университет. От януари 2010 г. е задочен докторант по молекулярна биология, катедра „Биохимия“, Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, а от март 2011 г. – специализант по биохимия в МБАЛ „Лозенец“. Гл. Ас. Цанова има 22 научни публикации, 37 участия в научни конференции и 10 участия в институционални и национални научни проекти.

Ас. Емилия Кирчева Стоименова завършва магистър по молекулярна биология, специализация по биохимия (2002г.), в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От 2011 г. е асистент по биохимия в Медицинския факултет на СУ „Св. Климентт Охридски“, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“, и специализант по биохимия в МБАЛ „Лозенец“. Ас. Стоименова има 18 научни публикации, 33 участия на научни конференции и 10 участия в научни проекти.

Гл. ас. Вишня Стоянова е завършила СУ „Св. Кл. Охридски“, Биологически факултет.

Направление „Физиология и патофизиология“

 • Невроендокринни и поведенчески аспекти на женското репродуктивно здраве
 • Ендокринни, психофизиологични и метаболитни аспекти на болката
 • Невропептиди, стрес и болка
 • Невромедиаторни и невромодулаторни взаимодействия в централната и периферната нервна система
 • Адаптация на мускулите към физически натоварвания. Електромиография.

Проф. Eлена Джамбазова, дм
E-mail: el_dji@abv.bg

Проф. Eлена Джамбазова е доктор по патофизиология. Работи в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ от 2010 г.
Научните интереси на д-р Джамбазова са в областта на невропептиди, стрес, болка, стрес индуцирана аналгезия.
Членува в Българското дружество по физиологичните науки, Българското пептидно дружество, Eвропейското пептидно дружество и Българското фармакологично дружество.

Има над 55 статии, публикувани в български и в реферирани международни издания, и над 40 цитирания. Участвала е в повече от 100 научни мероприятия и в 14 научни проекта, от които е била ръководител на два.
Владее добре английски език и притежава отлична компютърна грамотност.

Гл. ас. д-р Емилия Латева

Доц. д-р Пламена Ангелова, дп
е-mail: palmena_a@mail.bg

Доц. д-р Пламена Ангелова завършва Медицинския университет в София през 2000 г. Асистент е по физиология на човека към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 2007 г. Защитава дисертация на тема „Влияние на физическите натоварвания върху скоростта на провеждане на възбуждането по мускулните влакна“ през 2009 г. Области на научни интереси – спортна физиология, електромиография, физиология на скелетните мускули.

Гл. ас. д-р Петър Райчев
е-mail: petar.raychev@gmail.com

Научноизследователската дейност на главен асистент д-р Петър Райчев е свързана с неврофизиологията и неврохимията на гладките мускули и мозъка. Научните му интереси са насочени към невромедиаторните и невромодулаторни системи. Основни методи, прилагани в неговите изследвания, са високоефективна течна хроматография (HPLC), микродиализна техника (in vivo microdyalisis), стереотаксична техника, изолирани гладкомускулни препарати, изотопни  техники.

Доц. Aлбена Йорданова, дб – ръководител на катедрата
е-mail: albena@biofac.uni-sofia.bg; benita1968@abv.bg

Завършила е биохимия и микробиология в СУ „Св. Климент Охридски“. Доцент е по биохимия от 2013г. Ръководител на българския олимпийски отбор по биология.