Катедра „Физика, биофизика и рентгенология“

Адрес:
гр. София 1407, МБАЛ „Лозенец“, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет
тел.: 02/ 960 74 13

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен магистър от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по три задължителни учебни дисциплини:

 • „Физика“ (І семестър)
 • „Биофизика“ (II семестър)
 • „Образна диагностика“ (VI и VII семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за образователно-квалификационна степен бакалавър от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по три задължителни учебни дисциплини:

 • „Медицинска апаратура в сестринската практика“ (І семестър)
 • „Биофизика“ (ІІ семестър)
 • „Образна диагностика“ (ІV семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ за образователно-квалификационна степен бакалавър от професионално направление „Обществено здраве“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по една задължителна учебна дисциплина:

 • „Образна диагностика“ (VII семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Преподаватели от катедрата участват в авторските колективи на учебници и учебни помагала за студенти по медицина, стоматология и фармация. Хабилитираните преподаватели към катедрата са научни ръководители на повече от 10 успешно защитили докторанти и дипломанти у нас и в чужбина, автори на множество статии в български и чужди научни издания, ръководители на научноизследователски проекти, автори на патенти, носители на академични награди. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на медицински факултети в страната и чужбина (Австрия, Германия, Норвегия, Франция, Япония).

Академичен състав:

 • Доц. Геновева Антонова Златева, дф – доцент по медицинска физика, ръководител на катедрата;
 • Проф. Румяна Атанасова Бакалова–Желева, дб, дбн – професор по биофизика;
 • Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – главен асистент по образна диагностика;
 • Ас. д-р Пламен Петров Гецов – асистент по образна диагностика;
 • Ас. Десислава Анри Лазарова, дб – асистент по биофизика и медицинска физика.

Научноизследователски направления:

Направление „Медицинска физика“

 • Физични методи за диагностика и терапия
 • „Оксидативен стрес“ и антиоксидантна защита
 • Проблеми на обучението по физика и биофизика в медицинското образование

Доц. Геновева Антонова Златева, дф – доцент по медицинска физика
е-mail: gzlateva@gmail.comgzlateva@med.uni-sofia.bg

Доц. Геновева Златева, дф e заместник-декан по учебната дейност на Медицинския факултет и университетски преподавател по учебната дисциплина физика. Тя е магистър по физика (1987) със специалност „Биофизика“ (1999) в системата на здравеопазването. През 1995 г. придобива научната степен доктор по научно направление „Физически науки“, научна специалност „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“. Заемани академични длъжности: асистент, старши асистент и главен асистент по медицинска физика в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на Медицински университет – София (1994-2007); доцент по медицинска физика в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ на Медицинския факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ (2007 – към настоящия момент). Научните интереси на доц. Златева са в следните области оптични свойства на кондензираната материя – Раманова спектроскопия; свободно-радикални процеси – оксидативни увреждания, антиоксиданти, физични и лекарствени взаимодействия; методи за образна диагностика и други физични методи за диагностика и терапия; проблеми на обучението по предклиничните дисциплини в медицинското образование (главно по физика и биофизика). Доц. Златева е автор на над 90 статии в наши и чужди научни издания, учебници и учебни помагала. Участвала е с доклади в множество научни форуми у нас и в чужбина. Рецензент е в конкурси за придобиване на научни степени и звания. Ръководител е на научни проекти. Владее английски и руски език.

Направление „Биофизика“

 • Нанотехнологии за биомедицинска диагностика и терапия
 • Разработване на нови системи за пренос на лекарствени средства
 • Регулация на клетъчната сигнализация
 • Молекулярни механизми на онкологичните и невродегенеративните заболявания
 • Свободно-радикални процеси в норма и патология

Проф. Румяна Атанасова Бакалова–Желева, дб, дбн – професор побиофизика
е-mail: ra_bakalova@yahoo.com

Проф. Румяна Бакалова, дбн е университетски преподавател по учебната дисциплина биофизика, ръководител на катедра „Физика, биофизика и рентгенология“. Тя е магистър по молекулярна и функционална биология със специализация по биохимия (1986). Притежава научните степени: доктор (1990) и доктор на биологическите науки (2011) в научно направление „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“. Заемани академични длъжности: асистент (1990-1992) и главен асистент по биофизика (1992–2001) в катедра „Медицинска физика и биофизика“ на Медицински университет – София; старши изследовател в Националния институт за авангардни науки и технологии на Япония (2001–2006); доцент по биофизика в Националния институт за радиологични изследвания на Япония (2007–2009); от септември 2009 г. – доцент по биофизика, а от 2011 г. – професор по биофизика в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ на Медицинския факултет към СУ. Научните интереси на проф. Бакалова са в следните области: нанотехнологии за биомедицинска диагностика и терапия; системи за пренос на лекарствени средства (конвенционални и на генетична основа); разработване на тестове за предклинична диагностика на базата на нови молекулни маркери за онкологични и автоимунни заболявания; молекулярни механизми на онкогенезата, атерогенезата, невродегенеративните и инфекциозните заболявания; РНК интерференция; „оксидативен стрес“ и др. Автор е на над 150 статии в престижни научни издания (Nature Biotechnology, Nature Photonics, The Lancet, Molecular Pharmaceutics, Cancer и др.), над 10 патента, на монографии и учебни помагала. Била е ръководител на повече от 10 научни проекта, финансирани от български, американски и японски институции. Участвала е с доклади в множество научни форуми у нас и в чужбина. Член е на редакционните колегии на три международни научни списания и е постоянен рецензент в повече от 10 международни научни списания и комисии за финансиране на научни проекти. Била е и продължава да бъде научен ръководител на дипломанти и докторанти. Владее английски, руски и японски език.

Ас. Десислава Анри Лазарова, дб – асистент по биофизика и медицинска физика
е-mail: dessislaval@yahoo.com

Образование и специалност: Завършила е Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Молекулярна биология“. През 2006 г. придобива магистърска степен по биофизика. Притежава докторска степен по биофизика и биомедицинско инженерство.

Заемани академични длъжности:

От 2008 досега – асистент по биофизика и медицинска физика в катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научни интереси: фотодинамични процеси, клетъчна сигнализация. Владее английски език.

Направление „Образна диагностика“

 • Съвременни многосрезови методи на образна диагностика
 • Контрастно усилване на образите в магнитнорезонансната и компютърнотомографската диагностика
 • Педиатрична образна диагностика
 • Функционални направления в образната диагностика
 • Оптимизация на технологията на образната диагностика на паренхимните органи

Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм – доцент по образна диагностика
е-mail: jordiman76@yahoo.com;

Образование и специалност: Завършил е Медицинския факултет на Медицинския университет – София. През 2001 г. придобива магистърска степен по медицина, а през 2011 г. – научната степен доктор (научно направление „Медицински науки“, научна специалност „Образна диагностика“). През 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“ в системата на здравеопазването.

Заемани академични длъжности:

От 2007 досега – асистент (2007-2009 г.), старши асистент (2009-2010 г.), главен асистент (от 2011 г.), доцент (от 2014 г.) по образна диагностика, катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научни интереси: урогенитална образна диагностика; педиатрична образна диагностика; съвременни методи на образната диагностика на сърцето; модерни технологии в образната диагностика; функционално направление в образната диагностика; техники на „молекулярен имиджинг“; контрастно усилване на образите в многосрезовата образна диагностика; предоперативна образна оценка при заболявания на паренхимните органи. Д-р Хаджидеков е автор на над 40 статии в български и чужди научни издания, съавтор в три монографии, издадени в чужбина. Участвал е с доклади на над 25 научни форума, включително като гост лектор в Европейското училище по онкология (ESO) и Европейското училище по радиология (ESOR). Член е на 5 международни научни дружества (European Society of Radiology, European Society of Urogenital Radiology, European Society of Pediatric Radiology, American Roentgen Ray Society, Groupe des Radiologistes Enseignants d'Expression Française) и на 3 български. Председател е на Българското дружество по урорентгенология. Владее френски и английски език.

Ас. д-р Пламен Петров Гецов – асистент по образна диагностика
е-mail: plamengecov@abv.bg

Образование и специалност: Завършил е Медицинския факултет на Медицинския университет – Плевен. През 2000 г. придобива магистърска степен по медицина. През 2006 г. придобива специалност „Образна диагностика“ в системата на здравеопазването.

Заемани академични длъжности:

От 2007 г. досега – асистент по образна диагностика; катедра „Физика, биофизика и рентгенология“ в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Научни интереси: образно-диагностични техники; информационни системи и технологии; международно сътрудничество; мениджмънт и политика на общественото здравеопазване. Д-р Гецов е автор на 6 статии в български научни издания. Участвал е с доклади на научни форуми у нас и в чужбина. Владее английски език.

Ас. д-р Димитър Иванов – асистент по образна диагностика

Ас. Калина Босева – магистър по антична култура и литература, преподавател по латински език с медицински термини
е-mail: kalbo@abv.bg