Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“

Адрес:
гр. София 1407, МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, ул. „Козяк“ № 1
Медицински факултет
тел.: 02/ 960 74 17

Учебна дейност:

В катедрата се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението за магистърска степен се осъществява по три задължителни учебни дисциплини:

 • „Биология на човека“ (І и ІІ семестър)
 • „Медицинска генетика“ (V семестър)
 • „Микробиология“ (ІV и V семестър)

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по две задължителни учебни дисциплини:

 • „Микробиология, паразитология и вирусология“ (ІІІ семестър)
 • „Медицинска генетика“ (ІV семестър)

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Предлагат се избираеми и факултативни курсове. Преподаватели от катедрата участват в авторските колективи на повече от 20 учебника за студенти по медицина, стоматология и фармация. Хабилитираните преподаватели към катедрата са научни ръководители на повече от 15 успешно защитени кандидатски дисертации и дипломни работи. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на медицински факултети в страната и чужбина.

Академичен състав:

 • Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн – професор по медицинска биология
 • Проф. д-р Върбан Ганев, дм, дбн – професор по медицинска генетика
 • Проф. д-р Галина Железова, дм – доцент по микробиология
 • Гл. ас. Лилия Церовска, дб – главен асистент по микробиология
 • Гл. ас. Любомира Йочева, дб – главен асистент по микробиология
 • Гл. ас. Людмила Беленска – асистент по медицинска биология
 • Ас. Василка Кочева – асистент по медицинска биология
 • Гл. ас. Радослава Въжарова, дб – главен асистент по медицинска генетика
 • Ас. Светла Николова, дб – асистент по медицинска генетика

Научноизследователски направления:

Направление „Медицинска биология“

Имунобиологични характеристики на растежните фактори и техните рецептори при физиологични и патологични състояния.

Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн – професор по медицинска биология
е-mail: tmarinova@yahoo.comccmarinova@med.uni-sofia.bg

Проф. д-р Цветанка Маринова, дм, дмн,  е университетски преподавател по учебната дисциплина „Биология на човека“. Тя е магистър по медицина /1975/, с професионални специалности „Медицинска биология“ /1980/ и „Медицинска педагогика“ /2005/. Придобитите научни степени на проф. д-р Маринова са доктор (през 1982 с шифър „Биология: морфология“) и доктор на медицинските науки (през 2005 с шифър „Медицина: анатомия, хистология и цитология“). Научните ѝ интереси са в сферите на медицинската биология, имунобиологията и морфологията.

Гл. ас. Людмила Беленска, дб – асистент  по медицинска биология
е-mail: lyudmila_bt@yahoo.comlyudmila_bt@med.uni-sofia.bg

Ас. Василка Кочева – асистент  по медицинска биология
е-mail: vasi.kocheva@gmail.com

Направление „Медицинска генетика“

Индивидуализирана медицина – генетична хетерогенност при сърдечносъдови заболявания; генетично обусловени вариации при отговор към лекарствени средства, прилагани в кардиологията.

Проф. д-р Върбан Ганев, дм, дбн – професор по медицинска генетика
е-mail: ganev@med.uni-sofia.bgganevv@dir.bg

Проф. д-р Върбан Стоянов Ганев, дбн е преподавател по медицинска генетика в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“. Той е магистър по медицина (1980 г.). От 1996 г. е доцент по биохимия, а от 2007 г. – доцент по генетика (медицинска генетика). 2009 г. носи на проф. Ганев титлата професор по генетика. Той притежава научни степени: доктор (1987 г.) и доктор на биологическите науки (2003 г.) и професионални специалности: Биохимия (1995) и Медицинска генетика (1986). Научните интереси на проф. Ганев са в областта на молекулно-генетичните основи на многофакторни заболявания и предразположенията за тях.

Гл. ас. д-р Радослава Въжарова, дб – асистент по медицинска генетика
е-mail: radvazh@yahoo.com

Ас. д-р Светла Николова, дб – асистент по медицинска генетика
E-mail:
stodorovan@med.uni-sofia.bg

Д-р Светла Николова е преподавател по медицинска генетика в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ от 2017 г. Завършва медицина в МУ – София през 2015 г. В началото на 2016 г. защитава образователната и научна степен доктор по генетика към Катедра „Акушерство и гинекология“ на МУ – София. Притежава също и образователно-квалификационна степен магистър по микробиология и микробиологичен контрол и бакалавър по молекулярна биология от БФ на СУ.

Автор е на 30 статии, публикувани в български и реферирани международни издания, с над 60 цитирания. Изготвя рецензии за списания като Nature Scientific Reports, BMC Musculoskeletal Disordersи др.В периода 2009-2019 г. участва в 8 научни проекта, от които ръководи един. Притежава сертификат за С1 ниво на владеене на английски език по Общата европейска езикова рамка. Д-р Николова членува в Royal Society of Medicine, UK. Научните ѝ интереси са в областта на клиничната и молекулярната генетика, микробиологията, нанотехнологиите и биотероризма.

Направление „Медицинска микробиология“

Това направление в медицината се занимава с естествената резистентност, факторите на патогенност на микроорганизмите.

Проф. д-р Галина Железова, дм – професор по микробиология
е-mail: gzhelezova@gmail.com

Проф. д-р Галина Железова Железова, дм е професор, ръководител на Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ и университетски преподавател по учебната дисциплина микробиология. Придобива магистърска степен по медицина през 1980 г. и научна степен доктор по медицина през 1987 г. (шифър 01.06.23, „Имунология“). Научно звание доцент по микробиология (шифър 01.06. 12) получава през 2007 г. в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Има придобити професионални специалности микробиология (1994 г.) и клинична имунология (1996 г.).  Научните ѝ  интереси са свързани с инфекциозната имунология.

Гл. ас. Любомира Йочева, дб – главен асистент по микробиология
е-mail: lyubomirayocheva@abv.bg

Гл. ас. Любомира Димитрова Йочева, дб е главен асистент в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ по учебната дисциплина микробиология. Придобива научна степен доктор по биология през 1997 г. с шифър „Микробиология, имунология и вирусология“. Научните интереси на гл. ас. Йочева са предимно в сферата на медицинската микробиология, санитарната микробиология, хранителната микробиология, имунологията и вирусологията.

Гл. ас. Лилия Церовска, дб – главен асистент по микробиология
е-mail: l_tserovska@abv.bg

Гл. ас. Лилия Захариева Церовска, дб е главен асистент в Катедра „Биология, медицинска генетика и микробиология“ по учебната дисциплина „Микробиология“. Гл. ас. Церовска придобива образователна и научна степен доктор по биология през 1994 г. с шифър „Микробиология, имунология и вирусология“. Нейните научни интереси се разпростират в сферите на медицинската микробиология, имунологията, вирусологията, санитарната микробиология и микробиологията на околната среда.