Катедра „Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“

Адрес:
гр. София 1407, MБAЛ „Лозенец“, ул. „Козяк“ №1
Медицински факултет
тел.: 029607490

Учебна дейност:

Катедрата осъществява изключително голяма по обем преподавателска дейност. В нея се обучават студенти по медицина в съответствие с Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Медицина“ за образователно-квалификационната степен „магистър“ от професионално направление „Медицина“. Обучението в магистърска степен се осъществява по следните задължителни учебни дисциплини:

 • Цитология, хистология на човека (І семестър)
 • Анатомия на човека (І – ІV семестър)
 • Патоанатомия и цитопатология (V – VІІІ семестър), в рамките на която съответно Обща патология (V и VI семестър) и Клинична патология (VII и VIII семестър)
 • Съдебна медицина (ІХ семестър)

Преподаватели от катедрата участват в обучението на студенти от Биологическия факултет на СУ по две магистърски програми:

 • Клетъчно увреждане и защитни механизми
 • Туморна клетка – специалност „Клетъчна патология и биология“

Преподавателите от катедрата участват също и в обучението на студенти по специалността „Медицинска сестра“ за образователно- квалификационна степен бакалавър  от професионално направление „Здравни грижи“. Обучението за бакалавърска степен се осъществява по задължителните учебни дисциплини „Анатомия на човека и клинична патология“. Преподавателите от катедрата участват и в обучението на студенти по специалността „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“  за образователно-квалификационна степен бакалавър по задължителната учебна дисциплина „Анатомия на човека и клинична патология“ (І и ІІ семестър).

Студентите се обучават по нововъведената система за кредитно отчитане, която е предпоставка за тяхната мобилност в рамките на Европейския съюз. Предлагат се избираеми и факултативни курсове. Преподаватели от катедрата участват в авторски колективи на учебници по анатомия на човека, хистология (обща и органна), обща ембриология и цитология. Катедрата поддържа активно сътрудничество и научно партньорство със сродни научно-преподавателски звена на медицински факултети в страната и чужбина.

От катедрата обучават и студенти от Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността:

 • „Специална педагогика“ за образователно-квалификационна степен бакалавър по задължителната учебна дисциплина „Анатомия на човека“

Академичен състав:

Доц. д-р Антонина Гегова.

Доц. Гегова е лекар специалист по патологоанатомия. Своето образование завършва в Медицинска академия – София, а през 2005 г. е удостоена със степента доцент. Д-р Гегова е член на Републиканското дружество на патолозите и има допълнителна педагогическа квалификация. Преди да се присъедини към екипа на МБАЛ „Лозенец“ работи в Катедрата по патологична анатомия при Му – София, в лаборатория по ултраструктура и цитоморфология при НИХК – София и в Катедрата по патологична анатомия към МБИ. От 1984 и 2010 г. доц. д-р Гегова работи в  МБАЛ „Царица Йоанна“ ЕАД  и МБАЛ „Александровска“. От 2010 г. досега е началник на Отделение по клинична патология и съдебна медицина в МБАЛ „Лозенец“. Доц. д-р Гегова е преподавател в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 • Проф. д-р Христо Чучков, дм, дмн
 • Чл.-кор. проф. д-р Владимир Овчаров, дм, дмн
 • Доц. д-р Антонина Гегова, дм
 • Доц. д-р Мария Грозева, дм
 • Доц. Иван Масларски, дб – началник на катедрата
 • Доц. д-р Станислав Филипов
 • Ас. д-р Елена Илиева
 • Ас. Малина Миткова–Сидоренко
 • Гл. ас. д-р Росен Хаджиев
 • Д-р Виктор Стойков

Научноизследователски направления

Направление „Анатомия и хистология“

 • Проф. д-р Христо Николов Чучков, дм, дмн – професор по анатомия, хистология  и цитология
 • Чл.-кор. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дм, дмн – професор по анатомия, хистология и цитология, член-кореспондент на БАН
 • Доц. д-р Антонина Гегова, дм – доцент по патологоанатомия и цитопатология
 • Доц. Иван Илков Масларски, дб – здравно образование чрез обучението по анатомия
 • Гл. ас. д-р Елена Викторова Илиева – специалност по анатомия, хистология и цитология
 • Доц. д-р Станислав Филипов, дб – специалност „Обща и клинична патология“
 • Ас. Малина Миткова Банкова–Сидоренко – магистър по биология; специализация по анатомия, хистология и обща ембриология
 • Ас. д-р Виктор Стойков – магистър по медицина

Направление „Патологоанатомия и цитопатология“ (Обща и клинична патология)

 • Доц. д-р Антонина Тодорова Гегова, дм – доцент по патологоанатомия и цитопатология
 • Доц. д-р Станислав Минчев Филипов, специалност „Хигиена на храненето“, специалност „Обща и клинична патология“
 • Хон. ас. Д-р Димитър Методиев Митков – магистър по медицина;
 • Хон. ас. Д-р Тони Великов – специалност „Обща и клинична патология“

Направление „Съдебна медицина“

 • Доц. д-р Мария Младенова Грозева, дм – специалност „Съдебна медицина“
 • Гл. ас. д-р Росен Трендафилов Хаджиев, дм – специалност „Съдебна медицина“